woensdag 26 juli


Aldemardum
Grifformearde gemeente, Gereformeerde Gemeente, 19.30 u., ds G.Bredeweg;
Stiens
Soarchynstelling , Skilhiem, 15.30 u., mevrouw Tine de Vries;

zaterdag 29 juli


Drachten
Messiaanske gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Jaap Bönker;
Ljouwert
Messiaanske gemeente, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Dhr Jan Meerstra, Thema: Woorden;
Rooms-katholyk, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema;
Sânde Dei Advintisten, Adventkerk , 11.00 u., br. T. de Reus;

zondag 30 juli


Achlum/Hitsum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal, Thema: in de kerk van Achlum;
Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., ds. H. Boekelo Groningen.; Terptsjerke, 19.00 u., Pastor P. Huiting Lemmer.;
Ald- en Nijhoarne
PKN, De Regenboog, 11.00 u., ds J. v.d. Mark, M.m.v: in nieuwehorne;
Alde- en Nijeberkeap
PKN, PKN, 09.30 u., ds. G. Martens, Thema: Bevestiging ouderling;
Alde- en Nijebiltdyk/Nij Altena
PKN, PKN, 09.30 u., ds. F. Hovinga;
Aldebiltsyl
Frije Evangelyske gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. S. van der Meulen;
Aldeboarn
PKN, Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 11.00 u., ds. J. Vlasblom;
Aldegea (S)
PKN, Ljochtbeaken, 09.30 u., dhr. E. de Jongh;
Aldegea (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., zr. T. Weidema;
Aldemardum
Grifformearde gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.00 u., ds A.Schot; Gereformeerde Gemeente, 11.00 u., ds A.Schot; Gereformeerde Gemeente, 14.30 u., ds A.Schot; Gereformeerde Gemeente, 18.30 u., ds A.Schot;
PKN, De Fontein, 09.30 u., Ds. M. Mook;
Aldskoat
PKN, Sionskerk, 09.30 u., ds. A. Bouman;
Aldwâld/Westergeast
PKN, PKN, 09.30 u., mevr. A. Plantinga, Thema: kerk Oudwoude;
Appelskea
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., Mw. T. Kerssies Beilen;
Bakkefean
PKN, It Keningsfjild, Duindiensten Bakkeveen, 10.00 u., * *;
Balk
PKN, It Breahus, 09.30 u., Ds. Y. Slik;
Beetstersweach/Olterterp
PKN, Dorpskerk, 09.30 u., G.J. v.d. Lagemaat;
Berltsum
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., A.J. Bouwknegt;
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., ds. D. Schreurs; Hervormde kerk, 11.00 u., ds. D. Schreurs;
Blije/Holwert
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., . leesdienst; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., . leesdienst;
Boalsert
Christelijke gemeente, Christelijke gemeente Het Keerpunt, 09.30 u., Dirk Jan de Rouwe;
Kristengemeente, Petra, 10.00 u., Gerke Boersma;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. J.G. van der Windt, Thema: Gezamenlijke vakantiedienst;
Boarnburgum-Koartehimmen
Fuortset Grifformearden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Ds H.J. de Groot; Voortgezette Gereformeerden, 13.45 u., Dhr M Claus ;
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., da. C. Nicolay, Thema: Kortehemmen;
Boazum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Boazum, 11.00 u., ds. F.H. Welbedacht;
Boelensloane
Fuortset Grifformearden, vGKN, 10.00 u., ds. J. Maliepaard;
PKN, Prot. Gem. Rottevalle , 09.30 u., ds. J.N. Jurjens;
Boerum
PKN, Burum/Munnekezijl/Warfstermolen, 09.30 u., mw. H. Stuut;
Boijl/Frieslands End
PKN, PKN streekgemeente Frieslands End i.w. (Boijl), 10.00 u., Kok de, G. Dhr.;
Britsum
PKN, Prot. Gem., 09.30 u., ds. G. Wessels in de Genovevatsjerke te Jelsum;
Broeksterwâld
Kristlik-grifformeard, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., dhr. H. Bor; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., dhr. H. Bor; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. A. Mak; Petrusgemeente, 14.00 u., ds. A. Mak;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., dhr. T.R.A. Simonides;
Burgum
*, Berchhiem, 16.00 u., ds. R. Praamsma;
Frije Evangelyske gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. J. van der Meer uit Oosternijkerk;
PKN, De Ikker, 09.30 u., da. A. Buizer-Tchiengang; Kruiskerk, 19.00 u., Drs. T. R. A. Simonides;
Bûtenpost
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., Leesdienst; Gereformeerd-vrijgemaakt, 19.30 u., Tentdienst;
Kristengemeente, Christengemeente , 10.00 u., Paul de Cock;
PKN, Mariakerk, 09.30 u., Ds. G. van Helden; Mariakerk, 09.30 u., Ds. G. van Helden;
Damwâld
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds.H.H.de Haan; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds.H.H.de Haan;
PKN, Sint Bonifatiuskerk, 09.30 u., ds. Joh. Bakker;
Dantumawâld
Herfoarme, Benedictuskerk, 09.30 u., dhr. J. Cuperus, leesdienst;
De Gaastmar
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. G.J.D. de Haan;
De Gordyk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., da. W.J. Keuning, Mantgum;
De Harkema
Fuortset Grifformearden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Ds. K. Snijder, Thema: Bouwvak dienst in PKN kerk;
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. K.Snijder, Thema: Gezam.dienst in PKN kerk;
De Jouwer
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. S. Verkerk, Montfoort; Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 19.30 u., Br. B. van Weeghel, Nunspeet;
Evangelysk, VEG Nij Libben, 10.00 u., Reinhold Waterlander, H.A. ;
Menist, Doopsgezind , 09.30 u., Liturgiecommissie .;
PKN, Hobbe van Baerdttsjerke, 09.30 u., Ds G. Postma-Gosker;
Soarchynstelling , De Flecke, 10.15 u., mw. B. Bosscha- Stapensea;
De Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., prop.J.B. Mulder; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 18.00 u., ds.E.J. Terpstra; Protestantse Gemeente, 09.30 u., br. W. Hordijk;
de Pein
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Dienst; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Dienst;
De Pomp
PKN, PKN, 09.30 u., ds. R. Jansens;
De Tynje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., ds. P. Pit;
De Westereen
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., A.A.L. Aalderink; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., A.A.L. Aalderink;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., Aart Langevoort;
PKN, Rotonde-tsjerke (Skoallestrjitte), 09.30 u., ds B. Terlouw;
De Wilp/Sigerswâld
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., dienst de s Woords; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., ds. W.N. Middelkoop;
PKN, Plantsoenkerk, 09.30 u., ds. H. Klein-Ikkink;
Dokkum
*, Doopsgezinde remonstrantse kerk, 09.30 u., . gemeenteleden; Vergadering van gelovigen, 09.30 u., Eredienst Heilig Avondmaal; Vergadering van gelovigen, 11.00 u., Woorddienst;
Baptiste , De Ontmoeting, 09.30 u., Dhr.D.Verbeek,Ternaard.;
Evangelyske gemeente, Evangelische Gemeente De Ark, 10.00 u., * *;
Frije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. V. Dolfing;
Kristengemeente, Christengemeente Filadelfia, 09.30 u., Rennie Schoorstra; Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goed nieuws dienst'', Thema: God is goed, M.m.v: Eigen lofprijsteam olv Sjoukje Tiesinga;
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., br. G. de Jong; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., br. P. Sijtsma;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. J. van der Goot; De Herberg, 09.30 u., ds. A.M. Langhout;
Sikehûs, De Sionsberg/De Waadwente, 10.30 u., da. T. Reichman;
Soarchynstelling , Dongeraheem, 11.00 u., ds. J. van der Goot;
Dolsterhuzen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Dhr. J van der Ven, Oldeboorn;
Donkerbroek-Haule
PKN, Laurenstsjerke, Donkerbroek, 09.30 u., ds. W. Baas;
Dorkwerd
PKN, Hervormd, 09.30 u., ds. D. van Ruiten;
Drachten
*, Beréa Drachten, 10.00 u., Jürgen Brandt; Victory Church, 10.30 u., Oebele en Hella Malawer;
Baptiste , Elim, 10.00 u., Ella Germeraad-Smits;
Evangelyske gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Willem Boorsma;
Frije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Bart van Nes, Thema: Zomer @Bethel; Bethel, 11.30 u., Bart van Nes, Thema: Zomer @Bethel;
Grifformearde gemeente, Jeruzalemkerk, 09.30 u., M. Blok; Jeruzalemkerk, 19.00 u., M. Blok;
Grifformearde tsjerke frijmakke, De Fontein, 09.30 u., Leesdienst, Br. H. Evers; De Fontein, 14.00 u., ds. H. Venema;
Herfoarme, Kapelgemeente, 09.30 u., ds. E. Terpstra;
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. A.J. v.d. Toorn; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.J. v.d. Toorn;
Menist, Doopsgezind, 10.00 u., ds. R. Akse;
PKN, De Arke, 09.30 u., ds. D. Lof; Grote Kerk, 11.00 u., Br. Minze Postma, Thema: Zangdienst; Menorah, 09.30 u., Zie Zuiderkerk; Oase, 09.30 u., da. R. Renooy; Zuiderkerk, 09.30 u., ds. L. de Ruiter;
Drachtsterkompenije
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., mw. I. Baron;
Driezum
Grifformeard, Gereformeerd, 09.30 u., Ds Huttenga;
Herfoarme, Hervormd, 09.15 u., prop. R. Slingerland; Hervormd, 14.00 u., prop. R. Slingerland;
Droegeham
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., leesdienst; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. T. Groenveld, Thema: Dienst in GKV Twijzel;
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., student J. van Limbeek; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., student J. van Limbeek;
PKN, Walburgatsjerke, 09.30 u., Ds-W-v.d.Heide;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., H.Hansma (Burgum);
Drylts
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra;
Eanjum
PKN, Michaelkerk, 09.30 u., ds. T. Engelsma;
Easterbierrum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Mevr G Pols;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. R. Praamsma;
Easterlittens
Herfoarme, Streekgemeente Lank Meamert (Easterlittens), 09.30 u., dhr. U. Zwaga;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., Mevr. Ds. S. Hofstra;
Easternijtsjerk
PKN, Sint-Ceciliakerk, 09.30 u., ds De Gier;
Easterwâlde
Evangelyske gemeente, Evangelische gemeente, 09.30 u., Echtpaar Hol, H.A. ;
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 09.30 u., Ds. R. Reitsma Leeuwarden;
Eksmoarre/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. G . Rol, Thema: Gez dienst met Gaast-Ferwoude in Exmorra;
Feanwâlden
PKN, Swettetsjerke, 09.30 u., Ds. A. Elverdink;
Soarchynstelling , Talma huis, 11.00 u., mw. drs. J.G. Kerkhof-de Vries;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert Liudgertsjerke, 09.30 u., drs. H. Steinvoort;
Flylân
PKN, PKN, 10.00 u., ds K.v.d.Plas, Eelde;
Frjentsjer
Frij-evangelysk, Vrije Evangelische Gemeente, 09.30 u., ds.W. Doornenbal uit Kampen, Thema: Gezamenlijke dienst met de VEG in de Martinikerk;
Frije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Br. Tom Pikker; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Piet Hollander, Leeuwarden;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. mevr. W. Doornenbal;
Soarchynstelling , Kapel de Stipe, 10.30 u., Dhr. H van Egmond P.K.N.;
Fryske Peallen
Fuortset Grifformearden, vGKN , 09.30 u., ds. J.Arensman; vGKN , 13.45 u., mevr. F.J.J.Hof-Visser;
Grifformearde tsjerke frijmakke, de Paedwizer, 09.30 u., ds S. de Vries; de Paedwizer, 14.00 u., Ds. H. Zeilstra;
Gaast/Ferwâlde
PKN, PKN, 09.30 u., ds G. Rol, Thema: Gez. dienst in Exmorra.;
Garyp
PKN, Petrustsjerke, 09.30 u., Ds. J.F. Kroon;
Gerkeskleaster-Strobos
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., dhr. A.W. Kampen;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., ds P. Lindhout;
Gytsjerk
PKN, Martinuskerk, 09.30 u., ds. I. Verburg;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 10.00 u., Dienst in Foswert te Ferwert, Thema: Gastvoorganger;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., ds. G.J. van Wieren;
Harich-Rugehuzen
PKN, Protestantse Kerk Harich/ Ruigahuizen, 09.30 u., Ds. M. Wildeman uit Nijemirdum/ gezamenlijke dienst in Oudega;
Harns
*, Baptistengem. Bethel, 09.30 u., Ds. Pier M. Meindertsma; Evangelie Gemeente Harlingen, 09.30 u., dhr. M.J. v.d. Berg;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., ds. D.J.K.G. Ruiter; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., lees dienst;
Menist, Doopsgezind, 09.30 u., br P. Witteveen;
PKN, Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum i.w., 09.30 u., ds. S. Ypma, Franeker (dienst in Grote kerk);
Haskerhoarne
PKN, Protestantse gemeente Haskeroord , 09.30 u., Ds. mevr. A van der Honing, Thema: Thema Gelijkenissen;
Haulerwyk/Waskemar
Baptiste , Baptisten Gemeente, 09.30 u., M.Feitsma; Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Bert Rietberg;
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., Ds. J.M.A. Groeneveld; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., br. P. Zuidema;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., ds. C.J. van den Beukel;
Heech
PKN, Ichthuskerk, 09.30 u., mevr. H. Plantinga-Folkertsma;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 09.30 u., Ds mevr H. Post-Knol, Thema: Regio Dienst in Lions;
Himmelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., dhr. R. Fluit;
Holwert-Blije
Menist, Doopsgezind, 09.30 u., drs A. Reitsma;
Hurdegaryp
PKN, Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., Ds.D.de Boer, Leeuwarden;
Soarchynstelling , Bennemastate, 15.30 u., ds. S. Boukes;
Hylpen
PKN, PKN, 09.30 u., ds. A. Pilkes van Delft;
Ie
PKN, Tsjerke op 'e terp, 09.30 u., Ds. M.T.P.M. Oomens Burum;
Ingelum
PKN, PKN Ingelum, 09.30 u., Pastor C. Akkerboom;
Ingwierrum
PKN, PKN, 09.30 u., ds J.D. Kraan;
It Amelân
PKN, Ballum, 10.00 u., dhr.F.Hartmann en ds. A. Boezewinkel, M.m.v: Interkerkelijk zangkoor; Hollum , 10.45 u., ds.N.Dijkstra;
It Hearrenfean
Baptiste , Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Chr. Eijer;
Frije Bapt. Gemeente, Vrije Baptisten Gemeente Elim, 10.00 u., S. de Boer;
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. L.W. de Graaff; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., ds. J.B.K. de Vries;
Nederlânsk-grifformeard , Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Br.J. Luth; Nederlands-gereformeerd, 19.00 u., Geen dienst;
Pinkster, Filadelfia, 10.00 u., dhr. K.J. de Boer;
PKN, Kerkzaal Huize Anna Schotanus, 10.00 u., dhr. W. Kleijne; Trinitas, 09.30 u., ds. G. Hoogterp;
Jelsum
PKN, Genovevakerk Jelsum, 09.30 u., ds. G. Wessels;
Jutryp/De Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., ds A. Buijs;
Kimswert
PKN, Laurentiuskerk, 09.30 u., ds. W. van Buuren;
Koatstertille
PKN, Benedictuskerk, 11.00 u., J Glas;
Kollum
PKN, Maartenskerk, 09.30 u., Ds. J. Jeltema uit Groningen, Thema: PKN /Kandelaar dienst;
Kollumersweach
Baptiste , De Thuishaven, 09.30 u., dhr. J. Dijkstra;
Grifformeard, Gereformeerd, 09.30 u., ds. J. Bakker;
Herfoarme, Hervormd, 09.30 u., ds. J. Bakker, Thema: Gez. dienst in Ger. kerk;
Koudum
Baptiste , Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., br. Klaes M. Bandstra;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. J. Kok;
Lauwerseach
*, Witte tent, achter Jachthaven Noordergat, 19.30 u., . .;
Leons
PKN, Catharinakerk, 09.30 u., Ds. H. Post-Knol, Thema: Regiodienst;
Ljouwert
*, De Christengemeenschap, 10.30 u., Geestelijke van de Christengemeenschap; Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., S. de Visser; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Denis van der Bijl;
Evangelyske gemeente, De Salvator, 09.30 u., ds. Nicolas van Amerom, Thema: De strijd van Simson: Roekeloosheid;
Frije Bapt. Gemeente, De Wijngaard, 10.00 u., br. Simon van der Kooij, Thema: De heerlijkheid van God.;
Frije Evangelyske gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., ds L. Oost;
Grifformearde tsjerke frijmakke, De Morgenster, 09.30 u., ds. J.D. van 't Zand; De Morgenster, 16.30 u., drs.J. Oosterbroek (CGK), Thema: Gez. dienst met CGK (in Morgenster);
Kristlik-grifformeard, Bethelkerk, 09.30 u., ds. C.A. den Hertog; Bethelkerk, 16.30 u., Gezamelijke dienst in de Morgenster Drs. J. Oosterbroek Ruinerwold;
Leger des Heils, Leger des Heils, 10.00 u., envoy J. Wisseborn;
Menist, Doopsgezind, 10.00 u., mw. ds. T. Hiemstra;
Pinkster, P.G. Elim, 10.00 u., Mw. M. de Haan;
PKN, De Fontein, 09.30 u., Ds. J.G. Kemperman; De Schakel, 09.30 u., ds. G.R. Rinsma, Goutum; Grote Kerk, 09.30 u., Ds. A.M. Roest; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds.P. Dijkstra, Grou;
Soarchynstelling , De Hofwijck, 19.00 u., Ds. Verweij; Parkhove, 11.15 u., br. A. Dijkstra;
Ljouwert/Huzum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., mw. N. Berntsen, Leeuwarden; Oase, 09.30 u., ds. M.E. Vroonland;
Ljussens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. D. Schreurs;
Longerhou
PKN, Prot. Gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw, 11.00 u., ds. M.C. Mook;
Makkum
PKN, K.C.Het Anker, 09.30 u., Anneke Cluistra-Boschloo;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., ds. H.J. Delwig;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds. Th. Korteweg;
Minnertsgea
PKN, Meinardskerk, 09.15 u., ds. J.P. Lindeboom;
Mitselwier/Nijewier
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., dhr. J. Visser;
Molkwar
PKN, Lebuinuskerk, 09.30 u., Wim B. Beekman;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. A.J. v.d. Wiel, M.m.v: Dienst in de Mariatsjerke te Wierum;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. J Vlasblom;
Nijega/Opeinde
Herfoarme, Hervormd, 09.30 u., Ds J.F. Mol;
PKN, Geref. kerk, 09.30 u., Ds. J. Glas. Kootstertille;
Nijetrine
Evangelysk, Maranatha, 09.30 u., dhr.P. Luhoff uit Sneek;
Nijlân
PKN, PKN, 09.30 u., B. de Boer;
Noardburgum
Baptiste , Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Jan Foppen, Heerenveen;
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., leesdienst; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., . leesdienst;
PKN, PKN, 09.30 u., ds J. Noordam;
Noardwâlde
Fuortset Grifformearden, vGKN, 09.30 u., Dhr. Wiersma (Scharnegoutum);
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 09.30 u., A.C. Meesters;
Oerterp
Grifformearde tsjerke frijmakke, GKV De Levensbron, 09.30 u., Ds. M.A. de Niet; GKV De Levensbron, 14.00 u., ds L.E. Leeftink;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 11.00 u., Ds. v.d. Lagemaat, Beetsterzwaag;
Offenwier
PKN, RCN De Potten, 10.00 u., ds. J. Majoor;
Opende (Gr.)
PKN, Hervormde kerk, 09.30 u., Ds. F. de Jong;
Ousterhaule
PKN, PKN, 09.30 u., ds. A Vriend, H.A. ;
Peazens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., dhr. J.Y. van der Wal, dienst in It Anker;
Peins
Evangelysk, Evang. Centrum Peins e.o., 19.00 u., majoor F. van de Werf.;
PKN, Ried-Skingen, 09.30 u., J.C. Dondorp;
Penjum
PKN, Victoriustsjerke, 09.30 u., dhr. S.J. Elzinga;
Raard
*, Marthakerk Mei-inoar-ien, 09.30 u., leesdienst;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 11.00 u., dhr. T.R.A. Simonides;
Sânfurd
PKN, Sandfirden, 19.30 u., ds. O.C. Kerssen;
Seisbierrum/Pitersbierrum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., ds De Vries;
Skearnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 09.30 u., Ds. mevr. M. Kroes;
Sleat
PKN, PKN, 09.00 u., Dhr. Sj. Bakker te Urk;
Snits
*, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., Leesdienst; Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., ds. A.C. van der Wekken;
Baptiste , Baptisten Gemeente, 10.00 u., br. Lammert Beuneker;
Frije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., br.P. Weigand;
Pinkster, Filadelfia Pinkstergemeente, 09.30 u., Piet Bakker;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. J.W. Nieboer;
Soarchynstelling , Kapel Ielanen, 11.00 u., drs. K.J. te Nijenhuis;
Sondel
PKN, De Haven, 11.00 u., ds. P.F. Boomsma;
St. Jabik
PKN, PKN, 09.30 u., ds. D Visser;
St. Jansgea
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Gezamenlijke dienst te Delfstrahuizen;
Starum
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds. J. v.d. Heiden;
Stiens
PKN, St. Vitus, 09.30 u., mw. ds. J. Wessels-Nijzink;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., ds. J.M. Baaij - Burgum;
Surhústerfean
CGKV, CGKV, 09.30 u., student Peter Zuidema; CGKV, 14.00 u., JD van ''t Zand Sneek;
PKN, De Flambou, 09.30 u., Ds. W. J. van Dijk;
Surhuzum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., ds G Postma;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., ds. G.M. Arends-Alkema, M.m.v: gezamenlijk met en te Tytsjerk;
Terbant
Yntertsjerklik, Terbantstertsjerke, 10.00 u., J. de Jong, M.m.v: S. Bosma;
Terkaple
PKN, PKN, 09.30 u., pastor J. Knol;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., ds. B. van der Togt;
Toppenhuzen-Twellingea
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., Drs. A.T. de Gorter;
Tsjom
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. A.E. De Jong - Wiersema;
Tsjummearum-Furdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 10.45 u., J.P. Lindeboom ;
Twizel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., Ds. A ten Napel; Rehobothkerk, 14.00 u., ds. D. van Ruiten;
Grifformearde tsjerke frijmakke, De Regenboog, 09.30 u., . leesdienst; De Regenboog, 14.00 u., T. Groenveld;
Twizelerheide
Herfoarme, Hervormde gemeente, 09.30 u., Wijk ds. J.H. van; Hervormde gemeente, 13.45 u., Wijk ds. J.H. van;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds J.L. Posthumus;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., da.Arends-Alkema, Thema: samen met Suawoude te Tytsjerk;
Wâldsein
PKN, De Karmel , 09.30 u., Pastor Mv. A. Adema;
Wâlterswâld
Herfoarme, Hervormd, 09.15 u., Dr. P. Vermeer; Hervormd, 14.00 u., Dr. P. Vermeer;
Warkum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., ds O.C. Kerssen;
Warns
PKN, PKN, 09.30 u., ds. W.B. Beekman, Thema: gezamenlijke dienst in Molkwerum;
Wikel
PKN, PKN, 10.30 u., dhr. S. Bakker;
Winsum
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., mw. M. Gort-Terpstra;
Wjelsryp
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Wjelsryp, 09.30 u., J. G. Van den Boogaard;
Wolvegea
PKN, Kerk op de Hoogte, 09.30 u., * *;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 11.00 u., ds. R. Praamsma;
Wûns
PKN, Protestantse Gemeente, 11.00 u., ds. M.C. Mook;
Wurdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., ds. P.J. van den Briel, Oudeschoot;
Wynjewâld
Herfoarme, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 09.30 u., ds G. de Fijter; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 13.45 u., . .;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., Ds. W.P. Ferguson;
Ysbrechtum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. E.J. Hefting;

Friese diensten

zondag 30 juli


Hjerbeam
*, Fr. Oek. Wurkferban Hjelbeam, 09.30 u., dhr. P. Fortuin;

Bijzondere diensten

zondag 30 juli


Aldemardum
PKN, De Fontein, 19.30 u., ds. W.M. Schinkelshoek;
Dokkum
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., Br. H. Erkelens; Gereformeerd-vrijgemaakt, 13.45 u., Leesdienst;
Noardwâlde
Fuortset Grifformearden, vGKN, 19.00 u., Spokeplasdienst , M.m.v: Country Trial Band;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., ds. F. de Jong, Thema: Gezamenlijk dienst met de Hervormde kerk in de Geref. Kerk Opende ;
St. Anne
PKN, Van Harenskerk, 09.30 u., Dhr. L. Wijbenga, Thema: Bildtse dienst;
Wyns
PKN, Vituskerk, 11.00 u., ds. I. Verburg;

Diensten buiten Friesland

zaterdag 29 juli


Nes Ammim
*, House of Prayer and Study, 18.30 u., * *;

zondag 30 juli


Burdaard
PKN, Tsjerke op 'e Terp, 09.30 u., ds. F.H. Welbedacht;
Grootegast
PKN, PKN, 09.30 u., da. H.C. Mulderij;
Hallenberg, Sauwerland (Dútslân)
*, Kerk Heiligenhaus(strasse), 19.30 u., drs P.E.G. Wiekeraad;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., mevr. H.J. de Boer - Lodewijks;
Medebach (Hochsauerlandpark)
Evangelysk, Evangelische Kirche, 12.00 u., * *;
Noordhorn
Herfoarme, Hervormde gemeente, 09.30 u., dhr. A. Riepma; Hervormde gemeente, 19.00 u., dhr. A. Lowijs;
Tenna: Itaalje
*, RK-kerk, 9.00 u., . .;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., ds G. Postma;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Herfoarme, Eben Haezer, 10.00 u., Ds. B.M. Meuleman; Eben Haezer, 19.00 u., Ds. J. Kommerie;
Winterberg
*, Evangelische Kirche, 12.00 u., drs P.E.G. Wiekeraad;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., Ds. H. Procee;
Zuidhorn
Evangelysk, Maranatha, 10.00 u., dhr. R. Kuipers;
Kristengemeente, Christengemeente, 10.00 u., br.E.Prins;